Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke
innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens
personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren
skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan
kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel
til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få
gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved
avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene
skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens
samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved
avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post
dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller
hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.